Skip links

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tefra House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-361) przy ulicy Starołęckiej 57D, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584364, posiadająca numer NIP: 7822594414, REGON: 362927268, dalej zwana Tefra House lub Administratorem. 
  2. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Starołęcka 57D, 61-361 Poznań.
  3. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu przesłania karty mieszkania wygenerowanej zgodnie z podanymi przez Państwa preferencjami oraz informacji handlowych i marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki i wysyłce informacji handlowych i marketingowych w granicach udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a i f RODO).
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
  7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.